Di truyền phân tử

xuanpuong

Junior Member

Trên mạch 1 của một gen (tổng hợp nhân tạo) có chiều 3OH 5P tính theo chiều phiên mã có số bộ ba
sau: 1(3'TAX5'), 10(3'AAA5'), 20(3GGG5'); 15(3TXX5'); 30(3'XTT5'); 40(3TTX5'); 1(3'ATT5')
Nếu gen trên nhân đôi 2 lần rồi tất cả phiên mã 6 lần, trên mỗi mARN có 3 riboxom trượt trên mỗi mARN
một lần. Biết các codon ( bộ ba mã sao/mARN) tương ứng acid trên chuỗi pol như sau UUU-phe, AGG-
Arg, GGG-gly, GAA-glu, AAA và AAG-Lyzin (Lys); XXX: Prolin. Xác định:
I. Số lượng từng loại nucleotit trên 1 pt mARN.
II. Số lượng từng loại nucleotit trên gen.
III. Số lượng từng loại nucleotit trên các đối mã (anticodon) của các tARN tham gia tổng hợp một chuỗi
polipeptit.
IV. Số lượng từng loại nucleotit mà MTCC cho gen trên phiên mã.
V. Số aa MTCC cho quá trình dịch mã.
VI. Số phân tử nước giải phóng trong quá trình dịch mã.
VII. Số lượt tARN vận chuyển aa đến trong quá trình dịch mã
VIII. Số lượt cung cấp aa Phe cho quá trình dịch mã.
IX. Só gen mang nguyên liêu​

 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,896
Latest member
miso88tv
Back
Top