What's new

giúp e với ạ

summer21

Member
Câu 7.(3,0d) Cho biết các alen A. B trội hoàn toàn so với các alen a,b và các gen nằm trên NST thường. Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau thu được F1 có 100% kiểu hình A-B- và F2 gồm 655 cả thể A-B-; 93 cả thể A-bb; 92 cá thể aaB- và 160 cá thể aabb. a. Nếu chọn ở F2 một cá thể có kiểu hình A-B-, xác suất để cả thể đó có kiểu gen không phải dị hợp tử kép (dị hợp tử 2 cặp gen) là bao nhiêu? b. Nếu chọn ở F2 một cá thể có kiểu hình A-bb hoặc aaB-, xác suất để cả thể đó thuần chủng là bao nhiêu?

c. Xác suất để chọn được 4 cá thể thuần chủng khác nhau ở F2 là bao nhiêu? d. Nếu chọn ở F2 một cá thể có kiểu hình A-B- và cho lai phân tích, xác suất để đời con của chủng sẽ xuất hiện một cả thể aabb là bao nhiêu?
 

Similar threads

Facebook

Top