What's new

Xinap thần kinh và những vấn đề phân tử liên quan

bây giờ có một kích thích đã làm bật mở các kênh ion,làm xuất hiện một điện thế động,điên thế này được truyền theo một cơ chế dọc theo sợi trục đến tận cùng thần kinh là xinap.
lúc này ion Ca được huy động để giúp các túi chứa chất trung gian dẫn truyền(acetyl cholin,adrenalin...)hòa với màng trước xinap,giải phóng chất trung gian dẫn truyền vào khoảng giưã màng trước và sau xinap.tại màng sau xinap có các thụ thể nhận biết và gắn với các chất trung gian dẫn truyền.sau đó đã làm bật mở các kênh ion K,Na và truyền thông tin đến sợi thần kinh tiếp theo.
Xinap đã được biệt hóa để chỉ xảy ra sự dẫn truyền thần kinh theo duy nhất một chiều.
Điều cần bàn ở đây là:khi ta kích thích liên tục bằng dòng điện,thì một lúc thần kinh sẽ bị trơ không đáp ung.có thể giả sử là do các túi chứa chất trung gian dẫn truyền đã giải phóng hết mà chưa hồi phục.VẬY THÌ CÁC CHẤT TRUNG GIAN DẪN TRUYỀN ĐÓ SAU KHI LÀM XONG NHIỆM VỤ TRUYỀN TIN CHO SỢI THẦN KINH SAU THÌ TẾ BÀO THẦN KINH ĐÃ DÙNG CƠ CHẾ NÀO ĐỂ CHO CÁC CHẤT TRUNG GIAN DẪN TRUYỀN ĐÓ ĐANG Ở VỊ TRÍ GẮN VỚI MÀNG SAU XINAP LẠI TRỞ VỀ CÁC TÚI CHỬA BAN ĐẦU NẰM Ở MÀNG TRƯỚC XINAP.
NẾU PHÁ VỠ CƠ CHẾ ĐÓ,CÓ THỂ LÀM TÊ LIỆT THẦN KINH KHÔNG?
HAY NẾU ĐIỀU CHỈNH ĐƯƠC CƠ CHẾ ĐÓ THÌ SAO?CÓ THỂ LÀM MẤT CẢM GIÁC ĐAU CHẲNG HẠN ..ĐỂ CHO BÁC SĨ CAN THIỆP NGOẠI KHOA?
(y)
 

Similar threads

Facebook

Top