What's new

Số gen của loài so với tính trạng của loài cái nào nhiều hơn? Vì sao?

Facebook

Top