What's new

Cần gấp ạ

Câu 1: Một đoạn phân tử ADN có chiều dài 5100 A° và có 20%A. Hãy xác định: a, Tổng số nucleotit của đoạn AND b, Số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN. c, Tính khối lượng của đoạn ADN. Viết rõ nha
 

Facebook

Top