What's new

Hợp tử là tế bào sinh dục hay tế bào sinh dưỡng?

mk nghĩ hợp tử là tế bào sinh dưỡng bởi hợp tử nó nguyên phân tại thành phôi...chứ không giảm phân tạo giao tử
 

Facebook

Top