What's new

ADN

ngyb_2410

Member
Bài 1: Một gen có chiều dài 0,150 μm có số nucleotit loại G = 20%
a. Tính nucleotic và phân tử khối lượng của gen
b. Tỉ lệ% và số lượng nucleotit từng loại ADN
c. Tính giá trị liên kết và hidro liên kết số của ADN
Bài 2: Một gen có số nucleotit loại G = 1050 và có số nucleotit X = 35% tổng số nucleotit của gen
a. Tính chiều dài của gen bằng μm
b. Tỉ lệ% của các nucleotit loại còn lại
 
-Tại sao ADN là vật chất di truyền ở sinh vật nhân thực mà không phải ARN
-Vì sao ở người ADN dạng mạch thẳng mà không phải mạch vòng? Nếu là mạch vòng thì sao?
 

Facebook

Top