What's new

Sinh học 10

Kinas331

Member
Lipit có các chức năng nào sau đây?
1. Cấu trúc hệ thống các màng sinh học.
2. Là chất dự trữ.
3. Là thành phần bắt buộc của enzim.
4. Là thành phần cấu trúc của diệp lục.
5. Là thành phần cấu tạo các vitamin A, D, E, K.
6. Là thành phần cấu trúc của màng xenlulozo.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
Mọi người giải giúp em và giải thích luôn được không ạ
 
Lipit có các chức năng nào sau đây?
1. Cấu trúc hệ thống các màng sinh học.
2. Là chất dự trữ.
3. Là thành phần bắt buộc của enzim.
4. Là thành phần cấu trúc của diệp lục.
5. Là thành phần cấu tạo các vitamin A, D, E, K.
6. Là thành phần cấu trúc của màng xenlulozo.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
Mọi người giải giúp em và giải thích luôn được không ạ
1,2,4,5
 

Facebook

Top