What's new

Trao đổi chéo

nnplt

Member
Câu 1. Mendel không biết về sự tồn tại của nhiễm sắcthể. Anh ta có biết, anh ta có thể đã thực hiện thay đổigì trong Nguyên tắc Phân ly Độc lập của mình không?
Câu 3. Nếu a được liên kết với b, và b với c, và c với d, liệu một thí nghiệm tái tổ hợp có phát hiện ra mối liên kết giữa a và d không? Giải thích.
Câu 4. Chuột có 19 NST trong bộ gen của chúng, mỗiNST có cùng kích thước. Nếu hai gen trên NST thườngđược chọn ngẫu nhiên thì khả năng chúng nằm trêncùng một nhiễm sắc thể là bao nhiêu?
Câu 5. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau tái tổhợp với tần số 50 phần trăm. Có khả năng cho hai gen trên cùng một nhiễm sắc thể tái tổ hợp với tần số nàykhông?
Câu 6. Nếu hai locus cách nhau 10 cM, thì tỷ lệ tế bàotrong kỳ đầu lần giảm phân I sẽ chứa một trao đổi chéoduy nhất trong vùng giữa chúng?
 

Facebook

Top