What's new

Giúp em vớiii (nguyên phân 10)

Ngan Nguyen

Member
1. Quan sát hình 18.2d, cho biết các nhiễm sắc thể và thoi phân bào hoạt động như thế nào trong kì giữa? Hoạt động của nhiễm sắc thể có lợi gì cho nguyên phân?
2. Sau khi phân chia nhân, tế bào chất sẽ phân chia. Sự phân chia tế bào chất ở tất cả các tế bào giống nhau hay khác nhau?
3. Tại sao sự phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật lại khác tế bào động vật?
4. Nếu không có quá trình nguyên phân, chuyện gì sẽ xảy ra?
đây là hình 18.2 sgk sinh 10 ạ giúp em vớiiii
1583467544472.png
 

Facebook

Top