What's new

Sinh 12

My nek

Member
Cho em hỏi là
Phiên mã bắt đầu và kết thúc tại vị trí nào của gen?
Mọi người giúp e với ak
 

Facebook

Top