What's new

khó quá mọi người giúp với

ở gà , gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính x có hai alen : alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen hu được F1. cho F1 giao phối với nhau thu được F2. khi nói về kiểu hình ở F2 là ?
A. gà mái lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà tróng lông vằn
B. gà mái lông đen có ỉ lệ gấp đôi gà trống lông vằn
C. gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ bằng nhau
D. gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen
 

Facebook

Top