What's new

Quần thể

dat dep dai

Member
tự phối là mỗi cá thể tự giao phối
ngẫu phối là giao phối với nhau
chủ yếu gặpở quần thể thực vật
 

Facebook

Top