What's new

Di truyền trên NST giới tính

-Hãy kể tên các loại bệnh di truyền trên NST giới tính X , trên NST giới tính Y , trên NST thường?
-Các loại bệnh do đột biến NST thường?
-Các loại bệnh do đột biến NST giới tính?
:please::please::please::please::please::please::please::please::please::please::please::please::please::please::please::please:
 
Last edited:

Similar threads

Facebook

Top