What's new

Giáo trình Vi sinh vật học Công nghiệp

Tác giả: Biền Văn Minh (chủ biên), Kiều Hữu Ảnh, Phạm Ngọc Lan, Đỗ Thị Bích Thủy

Sách gồm 12 chương:
Chương 1-Mở Đầu
Chương 2-Cơ Sở Khoa Học Của Vi Sinh Vật Công Nghiệp
Chương 3-Sự Phân Loại Sản Phẩm
Chương 4-Các Phương Pháp Và Kỹ Thuật Lên Men
Chương 5-Sản Xuất Sinh Khối Vi Sinh Vật
Chương 6-Các Sản Phẩm Lên Men
Chương 7-Các Chất Trao Đổi Bậc 1
Chương 8-Các Chất Trao Đổi Bậc 2
Chương 9-Các Sản Phẩm Chuyển Hóa Sinh Học
Chương 10-Xử Lý Nước Thải Bằng Biện Pháp Sinh Học
Chương 11-Sự Tuyển Khoáng Nhờ Vi Sinh Vật
Chương 12-Công Nghệ Vi Sinh Và Bảo Vệ Môi Trường

 
Last edited:

Facebook

Top