What's new

Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành

MỤC LỤC

Bài số 1: Trang thiêt bị cần thiết trong nghiên cứu vi sinh vật
Bài số 2: Phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm tế bào vi sinh vật
Bài số 3: Chuẩn bị dụng cụ và môi trường nuôi cây vi sinh vật
Bài số 4: Nuôi cấy vi sinh vật
Bài số 5: Phương pháp lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
Bài số 6: Phương pháp phân tích vi sinh vật
Bài số 7: Đánh giá đặc tính sinh học của vi sinh vật
Bài số 8: Phân lập tuyển chọ n Azotobacter từ đất
Bài số 9: Phương pháp láy mẫu và phân lập tuyển chọn vi khuẩn Rhizobium
Bài số 10: Phương pháp xác định nhanh trao đổi chất vi sinh vật
Bài số 11: Vi sinh vật trong môi trường
Bài số 12: Phương pháp xác định nấm men, nấm mốc, tảo và
nguyên sinh động vật
Bài số 13: Quá trình chuyển hoá nitơ dưới tác dụng của vi sinh vật
Bài số 14: Chuyển hoá lưu huỳnh dưới tác dụng của vi sinh vật
Bài số 15: Vi sinh vật phân giải lân (phospho)
Bài số 16: Enzym trong quá trình trao đổi nitơ, phospho, lưu huỳnh
Bài số 17: Xác định sinh khối vi sinh vật đất
Bài số 18: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài số 19: Thăm quan kiến tập về vi sinh vật
Phụ lục
Tài liệu tham khảo


 
Last edited:

Similar threads

Facebook

Top