Dịch hộ mình đoạn này với

boybiss998

Junior Member
Bacillus subtilis and Bacillus pumilus were isolated from soil and screened for the production of antibiotics by plate assay and then cultured in shake flask fermentation at 30o C for further studies. Identification of antibiotics was done by paper chromatography. Bacitracin was found to be produced by both the strains against Micrococcus luteus (ATCC# 10240), whereas; Staphylococcus aureus (ATCC# 6538) proved to be resistant to Bacitracin produced by Bacillus pumilus. The maximum production of Bacitracin from B. subtilis and B. pumilus against Staphylococcus aureus and Micrococcus luteus at different pH (6-9), incubation time (0-144 hours) and glucose concentration (1-5%) was checked by agar diffusion assay as detected by the size of zones of inhibition. Maximum zones of inhibition were observed at pH 8, 5% glucose and after 24 hours of incubation at 30o C against Staphylococcus aureus and Micrococcus luteus
. Introduction
The word “antibiotic” is derived from Greek term antibiosis, which literally means “against life”. It can be purified from microbial fermentation and modified chemically or enzymatically for either chemical use or for fundamental studies (Robbers et al., 1996; De Mondena et al., 1993). The antibiotics are widely distributed in the nature, where they play an important role in regulating the microbial population of soil, water, sewage and compost. Of the several hundred naturally produced antibiotics that have been purified, only a few have been sufficiently non-toxic to be of use in medical practice. Those that are currently of greatest use have been derived from a relatively small group of microorganisms belonging to the genera Penicillium, Streptomyces, Cephalosporium, Micromonospora and Bacillus (Zinsser et al., 1988). More than 5000 different antibiotics have been isolated from cultures of bacteria, fungi and plant cells, 60% of them are contributed by the genus Streptomyces (Todar, 2002; Claus & Blackwill, 1989). In pharmaceutical industry, several peptide antibiotics of importance are produced by Bacillus species such as bacitracin, polymyxin, gramicidin, tyrocidine, subtilin, bacilysin etc. Bacilli are rod-shaped, Gram-positive, sporulating, aerobes or facultative anaerobes. Most bacilli are saprophytes. Each bacterium creates only one spore, which is resistant to heat, cold, radiation, desiccation, and disinfectants. Bacilli exhibit an array of physiologic abilities that allow them to live in a wide range of habitats, including many extreme habitats such as desert sands, hot springs, and Arctic soils. Species in the genus Bacillus can be thermophilic, psychrophilic, acidophilic, alkaliphilic, halotolerant or halophilic and are capable at growing at pH values, temperatures, and salt concentrations where few other organisms can survive
Most of the peptide antibiotics produced by bacilli are active, against gram-positive bacteria; however, compounds such as polymyxin, colistin and circulin exhibit activity almost exclusively upon gram-negative bacteria, whereas bacillomycin, mycobacillin and fungistatin are effective against molds and yeasts (Katz & Demain, 1977). Berdy (1974) reported the production of 167 peptide antibiotics from Bacillus subtilis and Bacillus brevis. Of this total, 66 different peptide antibiotics are elaborated by strains of Bacillus subtilis and 23 are products of Bacillus brevis
. Materials and Methods
Isolation of bacitracin producing microorganisms: Soil samples were collected from rhizosbhere and checked for the presence of antibiotic producing microorganisms. Susceptible test organisms that is; Micrococcus luteus (ATCC# 10240) and Staphylococcus aureus (ATCC# 6538) was isolated on nutrient agar plates. Soil was sprinkled on the lawn of M. luteus and S. auerus. Plates were incubated at 30o C for 24 hours. After incubation the plates were checked for the appearance of zones of inhibition around the colonies of microorganisms.
Identification of Bacillus species: Isolated strains were identified on the basis of their morphological and biochemical characteristics according to Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Buchanan & Gibbons, 1974).
 
Bacillus subtilis và Bacillus pumilus đã được phân lập từ đất và sàng lọc để sản xuất kháng sinh bằng xét nghiệm tấm và sau đó nuôi cấy trong quá trình lên men ở nhiệt độ 30oC để nghiên cứu thêm. Việc xác định kháng sinh được thực hiện bằng sắc ký giấy. Bacitracin được phát hiện là được sản xuất bởi cả hai chủng đối với Micrococcus luteus (ATCC # 10240), trong khi đó; Staphylococcus aureus (ATCC # 6538) tỏ ra kháng với Bacitracin do Bacillus pumilus sản xuất. Sản xuất Bacitracin tối đa từ B. subtilis và B. pumilus đối với Staphylococcus aureus và Micrococcus luteus ở pH khác nhau (6-9), thời gian ủ bệnh (0-144 giờ) và nồng độ glucose (1-5%) được kiểm tra bằng sự khuếch tán agar kiểm tra như được phát hiện bởi kích thước của các khu vực ức chế. Các vùng ức chế tối đa được quan sát ở pH 8, glucose 5% và sau 24 giờ ủ ở 30oC so với Staphylococcus aureus và Micrococcus luteus
. Giới thiệu
Từ "thuốc kháng sinh" có nguồn gốc từ từ Hy Lạp kháng sinh, nghĩa đen là "chống lại cuộc sống". Nó có thể được tinh chế từ quá trình lên men vi sinh vật và thay đổi về mặt hóa học hoặc enzyme cho việc sử dụng hóa học hoặc cho các nghiên cứu cơ bản (Robbers và cộng sự, 1996. De Mondena và cộng sự, 1993). Thuốc kháng sinh được phân phối rộng rãi trong tự nhiên, nơi chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh dân số vi sinh vật đất, nước, nước thải và phân compost. Trong số hàng trăm loại kháng sinh được sản xuất tự nhiên đã được tinh chế, chỉ có một số ít đã đủ không độc để sử dụng trong thực hành y khoa. Những loài hiện đang sử dụng nhiều nhất có nguồn gốc từ một nhóm vi sinh vật tương đối nhỏ thuộc các chủng Penicillium, Streptomyces, Cephalosporium, Micromonospora và Bacillus (Zinsser và cộng sự, 1988). Hơn 5.000 kháng sinh khác nhau đã được phân lập từ các nền văn hoá của vi khuẩn, nấm và tế bào thực vật, 60% trong số đó được đóng góp bởi các chi Streptomyces (Todar, 2002, Claus & Blackwill, 1989). Trong ngành công nghiệp dược phẩm, một số loại kháng sinh peptide có tầm quan trọng được sản xuất bởi các loài Bacillus như bacitracin, polymyxin, gramicidin, tyrocidin, subtilin, bacilysin vv Bacilli có dạng hình que, Gram dương, bào tử, aerobes hoặc các phân vô trùng. Hầu hết các chủng vi khuẩn đều là những cây sapphytes. Mỗi vi khuẩn tạo ra chỉ một bào tử, có khả năng chịu nhiệt, lạnh, chiếu xạ, khử trùng, và các chất tẩy uế. Bacilli thể hiện một loạt các khả năng sinh lý cho phép chúng sống trong một phạm vi rộng lớn các môi trường sống, bao gồm nhiều môi trường sống khắc nghiệt như cát sa mạc, suối nước nóng, và đất thuộc Bắc Cực. Các loài thuộc chi Bacillus có thể chịu nhiệt, tâm thần, acidophilic, alkaliphilic, halotolerant hoặc halophilic và có khả năng phát triển ở các giá trị pH, nhiệt độ, và nồng độ muối mà ít sinh vật khác có thể tồn tại
Hầu hết các kháng sinh peptide do bacilli đều hoạt động, chống lại vi khuẩn gram dương; Tuy nhiên, các hợp chất như polymyxin, colistin và hoạt tính của hoạt tính circulin gần như chỉ dựa trên vi khuẩn gram âm, trong khi đó bacillomycin, mycobacillin và fungistatin có hiệu quả chống lại nấm mốc và nấm men (Katz & Demain, 1977). Berdy (1974) báo cáo sản xuất 167 kháng sinh peptide từ Bacillus subtilis và Bacillus brevis. Trong tổng số này, 66 loại kháng sinh peptide khác nhau được tạo ra bởi chủng Bacillus subtilis và 23 sản phẩm của Bacillus brevis
. Vật liệu và phương pháp
Cách ly vi sinh vật bacitracin: Mẫu đất được thu thập từ rhizosbhere và kiểm tra sự hiện diện của các vi sinh vật sản sinh kháng sinh. Các sinh vật thử nghiệm dễ bị tổn thương; Micrococcus luteus (ATCC # 10240) và Staphylococcus aureus (ATCC # 6538) đã được phân lập trên các đĩa agar chất dinh dưỡng. Đất đã được rắc trên bãi cỏ của M. luteus và S. auerus. Các đĩa được ủ ở 30 o C trong 24 giờ. Sau khi ủ, các tấm được kiểm tra sự xuất hiện của các vùng ức chế xung quanh khuẩn lạc của vi sinh vật.
Xác định các loài Bacillus: Các chủng phân lập đã được xác định dựa trên đặc điểm hình thái học và sinh hoá của chúng theo Hướng dẫn của Bergey về Bacteriology Determinative (Buchanan & Gibbons, 1974).
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top