What's new

Phân hoá giới tính

Vì sau trên thực tế sự phân hóa giới tính ở người nói riêng và ở động vật nói chung là không đều nhau?:hum::hum:
 

Facebook

Top