What's new

bài tập về nst

1//// ở bò khi quan sát tb sinh dục đực ở kì giữa của nguyên phân có 60NST kép
a/ tb nguyên phân 5 lần liên tiếp Cần bao nhiêu NST đơn môi trường cung cấp?

b/ giả thiết có 1000 tb sinh tinh giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùg 1/1000, của trứng 1/5 ..xác đinh số tb sinh trứng?

c/ các hợp tử đc tạo thành nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau.môi tường nội bào cung cấp 3600nst đơn mới . Xác định số tb con sinh ra và số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử?
 

Similar threads

Facebook

Top