What's new

Cấu trúc tế bào

hathuybang212

New member
Tóm tắt các giai đoạn truyền tin giữa tế bào? Bằng cách nào thông tin được từ bên ngoài vào bên trong tế bào?
 
Gồm 3 giai đoạn chính
- Tiếp nhận : Receptors được các ligands đặc hiệu gắn vào . Tuỳ vào loại Receptor mà có con đường kích hoạt truyền tin riêng . Đối với các thụ thể nằm ở msc thì ligands phân cực( G-protein , tyrosine kinase , Ion channel) , thụ thể bên trong thì ligands ko phân cực .
- Truyền tin : Các protein khác nhau tham gia vào tạo thành chuỗi truyền , chủ yếu là protein kinase qua phản ứng phosphoryl hoá và khử ppryl , các chất truyền tin thứ 2 như DAG , IP3 ,Ca2+ ,...
- Đáp ứng : Các tín hiệu hoạt hoá protein cuối chuỗi truyền tin , protein này hoạt độn như các yếu tố phiên mã thực hiện phiên mã , hoặc tác động khung xương tế bào làm thay đổi vật lý
Thông tin được truyền nhờ sự kết hợp của nhiều protein , thụ thể , khung xương tế bào , ATP ,...
 

Similar threads

Facebook

Top