What's new

Hỏi về nấm gây bệnh thực vật

Tôi đang cần tìm tài liệu về nấm Rhizoctonia solani Kuhn và nấm Sclerotium rolfsii Sacc. Ai có biết ở đâu có nguồn tài lièu trong và ngoài nước thì chỉ giúp tôi nhé.
Cảm ơn nhiều!
 

Facebook

Top