What's new

ý nghĩa của môi trường baird parker đối với vi khuẩn Staphylococcus aureus

Tình hình là e có môi trường baird parker cơ bản, theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì phải thêm 3cơ chất là egg yolk emulsion, potassium telurit và fibrinogen thì mới sử dụng được cho staphylococcus. Em muốn hỏi tại sao phải cho các cơ chất này ạ. Các anh chị biết chỉ giúp e ạ.
 

Facebook

Top