What's new

Bài tập chuyển hoá vật chấ và năng lượng 11

Cho 2 pt :
- Glucose + Oxygen -> CO2 + H2O
- Gluco -> C2H5OH + CO2
Lượng O2 tiêu thụ và lượng Glucose được tiêu thụ được mong đợi là bao nhiêu ?
Đáp án chỗ Glucose là 19+1 =20 mole
ai giải thích cụ thể cho mình với
 

Facebook

Top