What's new

Hỏi về quần xã và hệ sinh thái.

Có bác nào biết tài liệu nói về các đặc trưng của quần xã và cấu trúc của hệ sinh thái không, chỉ giúp em với. Xin cảm ơn.
 
Bạn có thể tìm cuốn "Sinh thái học quần thể" của thầy Nguyễn Xuân Huấn, ĐH KHTN Hà Nội (nếu muốn đọc bằng tiếng Việt). Bạn có thể tìm đọc sách của một số tác giả khác như Vũ Trung Tạng ..... tớ nghĩ là việc tìm những sách này không khó. Nếu muốn đọc online thì có thể vào www.ctu.edu.vn hoặc thử xem cái này coi http://thuvien.ntu.edu.vn/gdmt/Nuoi/Ch_I.htm
 

Facebook

Top