What's new

chất hóa học của tế bào

nht543

Member
có các ống nghiệm đựng dung dịch chứa các chất sau: tinh bột sắn dây, DNA, dầu ăn. Lần lượt làm các TN sau:
- Đun tới t* gần sôi rồi để nguội
- Cho enzyme amilaza vào
- Cho muối mật vào
Sau khi kết thuc TN, TCVL, TCHH của mỗi chất bị thay đổi ntn? Nêu thay đổi (nếu có) và giải thích
 
-tinh bột sắn dây :
+ đun nóng trở thành hồ tinh bột có màu trong,đặc do nhiệt độ phá vở các lk yếu trong cấu trúc tinh bột, khi về nhiệt độ thường cx k có hiện tượng hồi tính
+ cho amilase tinh bột bị thủy phân thành mantose
+ muối mật không làm thay đổi hồ tinh bột
- DNA:
+ đun tới nhiệt độ gần sôi sẽ bị biến tính : 2 mạch DNA tách nhau do lk H bị phá vỡ. khi về nhiệt độ thường có hiện tượng hồi tính, khôi phúc cấu trúc ban đầu do DNA gồm các đơn phân lk vs nhau theo NTBS nên có tính đồng nhất cao
+ amilase, muối mật không làm thay đổi DNA
- dầu ăn
+ gồm các lk cộng hóa trị bền vững do đó nhiệt độ không làm biến đổi cấu trúc dầu ăn
+ amilase không làm biến đổi dầu ăn
+ muối mật gây nhũ tương hóa dầu ăn thành những giọt lipid nhỏ
 

Facebook

Top