What's new

Khái niệm Dominant và Co-dominant trong chỉ thị phân tử?

Mình đang tìm hiểu về chỉ thị phân tử (cụ thể là DNA makers) thì thấy có khái niệm "Dominant" (trội) và "Co-dominant" (đồng trội). Mình tìm hiểu thì biết được chỉ thị
- Dominant: không phân biệt được kiểu gene dị hợp tử.
- Co-dominant: phân biệt được kiểu gene dị hợp tử.

Ngoài ra, mình còn tìm hiểu được chỉ thị RFL (Restriction Fragment Length) và SSR (microsatellite) là chỉ thị Co-dominant , còn lại như RAD, AFL là chỉ thị Dominant. Nhưng mình không hiểu vì sao như vậy???

Vậy anh/chị nào biết xin chỉ mình với !!!
Cảm ơn.
 

Facebook

Top