What's new

Tỉ lệ S/V phản ánh điều gì?

kingno

Member
a, Tỉ lệ S/V phản ánh điều gì trong hoạt động cảu tế bào? Tế bào nhân thực có kích thước lớn làm giảm tỉ lệ S/V. Đặc điểm cấu trúc nào giúp chúng khắc phục nhược điểm này?
b, Đặc điểm nào trong cấu trúc của lục lạp và ti thế nhằm làm gia tăng diện tích màng của những bào quan này và điều đó có tác dụng:cry: gì?
 
a. tỉ lệ S/v phản ánh quá trình trao đổi chất
- đặc điểm khắc phục :
+ có hệ thống màng nội bào làm tăng S tb
+ có bào quan có màng ( ti thể, lục lạp, nhân..)
b. đặc điểm : các bào quan có màng kép
+ti thể: màng trong gấp nếp ăn sâu tạo thành mào
+ lục lạp : cáu trúc thylakoid chứa sắc tố quang hợp trong stroma xếp chồng lên nhau
 

Facebook

Top