What's new

câu hỏi

những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?
sinh học 6:cool:
 

Facebook

Top