What's new

trích đề thi thử thpt

mọi người giúp em bài này với
ở gà xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể số 37 chứa một cặp gen đồng hợp, cặp nhiễm sắc thể số 38 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể số 39 chứa một cặp gen dị hợp,khi 3 tế bào giảm phân có hiện tượng lệch bội cặp nst 39. số loại giao tử tối đa được tạo ra là
a.16
b.12
c.24
d.4
 

Tiencong

Member
ở gà xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể số 37 chứa một cặp gen đồng hợp, cặp nhiễm sắc thể số 38 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể số 39 chứa một cặp gen dị hợp,khi 3 tế bào giảm phân có hiện tượng lệch bội cặp nst 39. số loại giao tử tối đa được tạo ra là
a.16
b.12
c.24
d.4

4*3=12 loai
 
Cảm ơn bạn.
Bạn có thể giúp mình cả bài này nữa không:
bài 1: Dùng cônsixin để xử lý các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bt. Tính theo lý thuyết:
(1) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 1:8
(2) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 3 alen trội và 3 alen lặn ở đời con là 1:8
(3) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 2 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 4:9
(4) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 3 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 1:1
(5) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 1:1
Số kết quả đúng là:
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Bài 2: giao phấn giữa hai cây p thân thấp thuần chủng thu đc f1 toàn thân cao. cho f1 tự thụ phấn thu đc f2 có kiểu hình là 9 thân cao: 7 thân thấp. cho các cây thân cao f2 giao phấn với nhau.tỉ lệ thân thấp ở f3 là:
A. 1/9 B. 17/81 C. 7/81 D. 64/81
Bài 3: ở gà xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể số 37 chứa một cặp gen đồng hợp, cặp nhiễm sắc thể số 38 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể số 39 chứa một cặp gen dị hợp,khi 3 tế bào giảm phân có hiện tượng lệch bội cặp 39. số loại giao tử tối đa được tạo ra là:
A. 16 B. 12 C. 24 D. 4
 

Linh Nt

New member
trên web luyenthi360.vn có nhiều đề thi thử và chuyên đề luyện môn sinh hay phết đó. mình đang luyện trên trang này thấy cũng hay
 

lovebio

New member
Cảm ơn bạn.
Bạn có thể giúp mình cả bài này nữa không:
bài 1: Dùng cônsixin để xử lý các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bt. Tính theo lý thuyết:
(1) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 1:8
(2) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 3 alen trội và 3 alen lặn ở đời con là 1:8
(3) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 2 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 4:9
(4) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 3 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 1:1
(5) tỉ lệ giữa kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con là 1:1
Số kết quả đúng là:
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Bài 2: giao phấn giữa hai cây p thân thấp thuần chủng thu đc f1 toàn thân cao. cho f1 tự thụ phấn thu đc f2 có kiểu hình là 9 thân cao: 7 thân thấp. cho các cây thân cao f2 giao phấn với nhau.tỉ lệ thân thấp ở f3 là:
A. 1/9 B. 17/81 C. 7/81 D. 64/81
Bài 3: ở gà xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể số 37 chứa một cặp gen đồng hợp, cặp nhiễm sắc thể số 38 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể số 39 chứa một cặp gen dị hợp,khi 3 tế bào giảm phân có hiện tượng lệch bội cặp 39. số loại giao tử tối đa được tạo ra là:
A. 16 B. 12 C. 24 D. 4
t thẩy bài 1 chỉ cỏ câu 5 ₫ủng thôi
bài2 F1 dịhop tu 2 cặp gen KG : AaBb tạo F2 9A_B_ cao ̣̣̣̣̣̣̣̣̣,<tuong tac bo t́ro>
ti lệ giao tu 4/9AB,2/9Ab,2/9aB,1/9ab tố hop dc KH A_B_=(4/9+4/9-(4/9)*4/9)+2*2/9*2/9=64/81(Cao)
=>KH thẩp 1-64/81=17/81(B)
bài3 dh 2 cap tao 4 loai, 4*3=12
 

Facebook

Top