What's new

Một loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc có bộ NST 2n = 14, trong quá trình giảm phân ở

youngahkim

New member
Một loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc có bộ NST 2n = 14, trong quá trình giảm phân ở một số cây xét 1000 tế bào thấy có 200 tế bào đều có 1 cặp NST không phân li trong giảm
phân I, giảm phân II bình thường. Tỉ lệ giao tử chứa 7 NST được tạo ra từ cây này là:
A. 50% B. 10%. C. 6,7%. D. 20%.
 

Facebook

Top