What's new

Sinh 10

minhthy217

New member
Moi nguoi cho minh hoi bai nay.
1gen co chu ky xoan là 75. Gen nay nhân dôi 2lâ'n, moi gen con duoc tao ra thuc hien sao ma 3lâ'n. Xac dinh s'ô Nu môi truong nôi bào cung c'âp cho quá trình mã sao nói trên
 

Facebook

Top