What's new

Mọi người ơi giúp mình bài tập về di truyền học quần thể với

Bút Chì Kim

New member
Cho các quần thể
-Quần thể 1: 100%Aa
-Quần thể 2: 0.5AA, 0.5Aa
-Quần thể 3: 0.04AA, 0.32Aa, 0.64aa
a. Trong các quần thể trên quần thể nào đạt tt cân bằng di truyền?
b. Quần thể nào chưa đạt cân bằng thì sau bao nhiêu thế hệ qt sẽ đạt ttcb, cấu trúc di truyền sẽ như thế nào khi đó?
c. Nếu qt 1 và 3 tự thụ phấn chặt chẽ thì ở thế hệ thứ 2cấu trúc di truyền sẽ như thế nào?


Giải giúp mình bài này với:please:
 

Facebook

Top