What's new

Bệnh mù màu đỏ lục ở người liên kết với giới tính

tohoproirac

New member
Bệnh mù màu đỏ lục ở người liên kết với giới tính. Một quần thể người trên đảo có 50 phụ nữ và 50 đàn ông trong đó có hai người đàn ông bị mù màu đỏ- lục. Tính tỉ lệ số phụ nữ mang gen bệnh:
A. 7,68% B. 7,48% C. 7,58% D. 7,78%
:welcome:
 

Facebook

Top