What's new

Di truyền học

Linh Nguyễn

New member
Di truyền học
Câu 1: Ở một loài thực vật lưỡng bội , gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Gen B hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b hoa trắng . Cho cây thân cao hoa trắng thuần chủng giao phấn với cây thân thấp ,hoa trắng thuần chủng được F1 . Sử dụng côsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa . Các hợp tử đột biến phát triển thành cây tứ bội . Cho rằng cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội và các giao tử lưỡng bội giảm phân bình thường .
a ) Cho các cây đột biến tứ bội nói trên giao phấn với cây lưỡng bội thân thấp, hoa trắng . Hãy xác định tỉnh lệ kiểu hình đời con.
b ) Cho các cây tứ bội F1 giao phấn tự do . Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình đời con.
c ) Cho các cây tứ bội F1 giao phấn tự do được F2 . Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở F2 , xác suất để thu được cây thân thấp, hoa đỏ là bao nhiêu.
Di truyền học
(y)
 

Linh Nguyễn

New member
Câu 2 : Ở 1 loài vật nuôi , gen A nằm trên NST thường quy định lộng dài trội hoàn toàn so với gen a quy định lộng ngắn . Ở một trại nhân giống , người ta nhập về 25 con giống đực lộng dài và 100 con cái lồng ngắn . Cho các cá thể này giao phối tự do với nhau sinh ra F 1 co 36% cá thể lộng ngắn . Các cá thể F1 giao.phối tự do được F2 . Biết rằng không xảy ra đột biến , theo lý thuyết , ở F2 cá thể dị hợp chiếm bao nhiêu tỉ lệ ?

Câu 3 : Cho biết lên trội là trội hoàn toàn , cơ thể tứ bội giảm phân chỉ tạo ra loại giao tử lưỡng bội , cơ thể tâm bội giảm phân sinh ra giao tử đơn bội và giao tử lưỡng bội . Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình đời con của các phép lại sau .
a. AAaa * Aaaa.
b. Aaa * Aaa .
c. AAa * Aaa .
(y)
 

Similar threads

Facebook

Top