What's new

Giúp em bài tập nguyên phân này với

RoseFly

Member
Theo dõi quá trình nguyên phân của 3 tb sinh dưỡng A,B,C trên một cơ thể sinh vật người ta thấy số NST đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân của 3 tb A,B,C gấp 11 lần số NST giới tính X trong tế bào C số lần nguyên phân của 3 tế bào là 3. Hãy xác định bộ NST của loài sinh vật nói trên
 

Facebook

Top