What's new

Các cấp tổ chức của thế giớ i sống

RoseFly

Member
Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống
Tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống vì mọi hoạt động đều diễn ra ở tế bào dù là cơ thể đơn bào hay đa bào. Ngoài ra tế bào còn cấu trúc nên các cơ quan hệ cơ quan và cơ thể nên là cấp tổ chức cơ bản
 

Facebook

Top