What's new

Câu hỏi về chuỗi truyền electron hô hấp

252656ha

Member
nếu đột biến xảy ra làm mất phức hệ protein thứ 3 trong chuỗi chuyền điện tử (hô hấp) thì quá trình hô hấp có diễn ra không?
 
Theo mình thì chuỗi truyền điện tử hoạt động 1 cách liên tục nhằm tái tạo NAD+ và FAD+ để tham gia vào quá trình hô hấp. Nếu đột biến xảy ra ở 1 vị trí trên chuỗi truyền điện tử thì electron và H từ NADH, FADH2 không thể được truyền đi => NAD+ và FAD+ không được tái tạo, nên sẽ ngừng hô hấp hiếu khí
Tuy nhiên ở nhiều loài, khi không có hô hấp hiếu khí thì chúng có thể chuyển sang hô hấp kị khí, hoặc lên men,...
 

Facebook

Top