What's new

Về Phiên Mã

huyk47csp

Member
Làm thế nào mà quá trình tiến hóa chọn UAG và UGA để tái mã hóa từ bộ 3 kết thúc sang quy định 2 amino acids hiếm : Selenocysteine (Sec) và 22nd pyrolysine (Pyl) ????
 

Facebook

Top