What's new

Câu hỏi về khu sinh thái học

Hãy giải thích tại sao trên bề mặt hành tinh chỉ xuất hiện 2 khu sinh thái học lớn nhất là khu sinh thái học trên cạn và khu sinh thái học dưới nước?(y)
 

Facebook

Top