What's new

Hướng dẫn cách giải về BT di truyền hoán vị gen

steven19vn

Member
[FONT=&quot]Bài 1: Ch[/FONT][FONT=&quot]o biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P: Dd AB//ab x Dd AB//ab
[/FONT]
[FONT=&quot]tron[/FONT][FONT=&quot]g tổng số cá thể thu được ở F[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot], số cá thể có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 50,73%. Theo lí thuyết, số cá thể F[/FONT][FONT=&quot]1 [/FONT][FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot]ó kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


[/FONT]
[FONT=&quot]Bài 2: Ch[/FONT][FONT=&quot]o biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] r[/FONT][FONT=&quot]a đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số 24%. Theo lí thuyết, phép lai [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]AaBb De//dE x aaBb De//dE[/FONT][FONT=&quot] cho[/FONT][FONT=&quot] đờ[/FONT][FONT=&quot]i con có tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về cả bốn cặp gen và tỉ lệ kiểu hình trội về cả bốn tính trạng trên lần lượt là bao nhiêu?[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

pdn

Pham Duy Nghia
Bài 1:
A-B-D- = 50,73%
-> A-B- = 50,73% : 0,75 = 0,6764
-> aabb = 0,6764 - 0,5 = 0.1764
A-bb = aaB- = 0.25 - 0.1764 = 0.0736
KH lặn về chỉ 1 tính trạng ờ F1 gồm
A-B-dd = 0,6764 x 0,25
A-bbD- = 0,0736 x 0,75
aaB-D- = 0,0736 x 0,75
Tổng 0,2795

Bài 2:
Câu bài tập khó
 
Last edited:

steven19vn

Member
A-B-D- = 50,73%
-> A-B- = 50,73% : 0,75 = 0,6764
-> aabb = 0,6764 - 0,5 = 0.1764
A-bb = aaB- = 0.25 - 0.1764 = 0.0736
KH lặn về chỉ 1 tính trạng ờ F1 gồm
A-B-dd = 0,6764 x 0,25
A-bbD- = 0,0736 x 0,75
aaB-D- = 0,0736 x 0,75
Tổng 0,2795
Có thể giúp mình giải thích từng bước vì sao làm như thế k?
 

kt1996

Member
A-B-D- = 50,73%
-> A-B- = 50,73% : 0,75 = 0,6764
-> aabb = 0,6764 - 0,5 = 0.1764
A-bb = aaB- = 0.25 - 0.1764 = 0.0736
KH lặn về chỉ 1 tính trạng ờ F1 gồm
A-B-dd = 0,6764 x 0,25
A-bbD- = 0,0736 x 0,75
aaB-D- = 0,0736 x 0,75
Tổng 0,2795

Có thể giúp mình giải thích từng bước vì sao làm như thế k?

Theo đề cho thì ta có: A-B-D- = 50,73%
Xét riêng Dd x Dd --> tỉ lệ D- = 0,75
=>Tỉ lệ A-B- = 50,73% : 0,75 =0,6764
Ta luôn có, tỉ lệ kiểu hình (xét ở P đều dị hợp hai cặp gen)
T,T - L,L = 50% = 0,5
T,L + L,L = 25% = 0,25
T,L = L,T
Ta có: A-B- = 0,6764
=> aabb = 0,6764 - 0,5 = 0,1764
=> A-bb = aaB- = 0,25 - 0.1764 = 0,0736
=>A-B-dd = 0,6764 x 0,25 (1)
A-bbD- = 0,0736 x 0,75 (2)
aaB-D- = 0,0736 x 0,75 (3)
kết quả (1) + (2) + (3) = ...
:mrgreen:
 

steven19vn

Member
Theo đề cho thì ta có: A-B-D- = 50,73%
Xét riêng Dd x Dd --> tỉ lệ D- = 0,75
=>Tỉ lệ A-B- = 50,73% : 0,75 =0,6764
Ta luôn có, tỉ lệ kiểu hình (xét ở P đều dị hợp hai cặp gen)
T,T - L,L = 50% = 0,5
T,L + L,L = 25% = 0,25
T,L = L,T
Ta có: A-B- = 0,6764
=> aabb = 0,6764 - 0,5 = 0,1764
=> A-bb = aaB- = 0,25 - 0.1764 = 0,0736
=>A-B-dd = 0,6764 x 0,25 (1)
A-bbD- = 0,0736 x 0,75 (2)
aaB-D- = 0,0736 x 0,75 (3)
kết quả (1) + (2) + (3) = ...
:mrgreen:
Thanks a lot!
Giúp mình giải bài 2 luôn đi
 

Facebook

Top