What's new

Tính số lần nhân đôi của gen

Một gen nhân đôi 1 số lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 22500 nu. Gen này có 1900 liên kết Hidro. Tính số lần nhân đôi của gen này????
Viết bài giải giùm em nhé...(y)(y)(y)
 

kt1996

Member
Một gen nhân đôi 1 số lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 22500 nu. Gen này có 1900 liên kết Hidro. Tính số lần nhân đôi của gen này????
Viết bài giải giùm em nhé...(y)(y)(y)

Gọi x là số lần nhân đôi của gen (x nguyên dương)
Theo đề ta có: 22500 = (2^x - 1)*(2A+2G)
=>2A+2G = 22500/(2^x - 1)
=>3A+3G = 33750/(2^x - 1)
Ta lại có: 2A+3G = 1900
Ta luôn có:
2A+2G < 2A+3G < 3A+3G
<=> 22500/(2^x - 1) < 1900 < 33750/(2^x - 1)
=> 2^x > 12,8
và 2^x < 18,7
==> x = 4
:mrgreen:
 
Gọi x là số lần nhân đôi của gen (x nguyên dương)
Theo đề ta có: 22500 = (2^x - 1)*(2A+2G)
=>2A+2G = 22500/(2^x - 1)
=>3A+3G = 33750/(2^x - 1)
Ta lại có: 2A+3G = 1900
Ta luôn có:
2A+2G < 2A+3G < 3A+3G
<=> 22500/(2^x - 1) < 1900 < 33750/(2^x - 1)
=> 2^x > 12,8
và 2^x < 18,7
==> x = 4
:mrgreen:
(y)(y)(y)(y)
 

Facebook

Top