What's new

Tăng trưởng của thực vật

Trong cơ thể thực vật các mô không tự tăng trưởng được như động vât, mà chủ yếu phụ thuộc vào mô phân sinh, nó cụ thể là thế nào vậy?
 

yotsuba

Member
- mô phân sinh ngọn: tăng về chiều cao
- mô phân sinh bên : tăng về bề ngang
- mô phân sinh lóng: kéo dài các đôt (mía ngô, tre,..)
mô phân sinh gồm các tb có khả năng phân chia mạnh, chưa biệt hóa.
 

Facebook

Top