What's new

Thảo luận về cách nhìn vào kiểu hình để biết kiểu di truyền có liên kết giới tính không

linhvy9x

New member
Bài 1: 1 loài côn trùng, P thuần chủng gồm cái mắt đỏ đốt thân dài vs đực mắt nâu, đốt thân ngắn --> F1 toàn mắt đỏ, đốt thân dài. F1 lai vs cá thể khác ra F2:
Cái: 198 đỏ dài, 205 đỏ ngắn, 105 nâu dài
Đực: 103 đỏ dài, 97 đỏ ngắn, 99 nâu ngắn
YCBT: Xác định kiểu di truyền của P, F1, F2
Bài 2: ruồi giấm, P thuần chủng lai vs nhau ra F1 100% cái mắt đỏ, cánh bình thường (bt), 100% đực mắt trắng, cánh bt. Tiếp tục cho F1 giao phối, thu được kết quả F2:
Cái: 252 đỏ bt, 246 trắng bt
Đực 248 đỏ cánh xẻ, 254 trắng bt
YCBT: Xác định kiểu di truyền của P, F1, F2?
 
Bài 1 mình không hiểu sao tỉ lệ đực:cái khác 1:1.
Bài 2
A: đỏ, a: trắng
B: bt, b: xẻ
Từ kết quả F2 ta có tỉ lệ
1 cái đỏ bt : 1 cái trắng bt : 1 đực đỏ xẻ : 1 đực trắng bt.
đỏ:trắng = 1:1
bt:xẻ=3:1
Nhìn F1 và F2 ta thấy cả 2 tính trạng có sự phân bố không đều ở 2 giới => liên kết X ko có alen trên Y.
đỏ:trắng = 1:1 => X(A)X(a) x X(a)Y
bt:xẻ=3:1 => X(B)X(b) x X(B)Y
Vậy ta có kiểu gen của F1xF1 có thể là
X(AB)X(ab) x X(aB)Y hoặc X(Ab)X(aB) x X(aB)Y.
- Trường hợp F1xF1 là X(Ab)X(aB) x X(aB)Y thì thế hệ bố mẹ thuần chủng phải là X(aB)X(aB) x X(Ab)Y.
- Trường hợp F1xF1 là X(AB)X(ab) x X(aB)Y hiển nhiên bố mẹ P thuần chủng không thể sinh ra được trường hợp này.
Từ đó viết tiếp sơ đồ lai.
 

Facebook

Top