What's new

Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá (12 câu)

Một topic nằm trong loạt topic về luyện thi DH. Trong mục này thảo luận tất tần tật các vấn đề liên quan đến Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá (12 câu)

6.1. Thuyết Lamac

6.2. Thuyết ĐacUyn

6.3. Di truyền học quần thể

6.4. Các nhân tố tiến hoá

6.5. Sự hình thành loàiThảo luận ngoài luồng xóa không báo trước. Thắc mắc mời sang topic mở trang luyện thi DH trên new.
 
một câu trước nghen :

1. Theo Darwins , biến dị hay biến dị cá thể là :
? a) ?Sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thề cùng lòai
trong quá trình sinh sản
? b) ?Những biến đổi đồng lọat theo một hướng xác định dưới tác dụng
của ngọai cảnh và tập quán họat động của động vật
? c) Những biến đổi nhỏ được tích lũy qua thời gian dài
? d) Những biến đổi của cơ thể nhằm thích nghi với môi trường luôn ?
thay đổi

Không thể gửi qua email được đành theo con đường này vậy !!!!!
 
1. Những nhân tố tiến hóa cơ bản nào làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể /
a.đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên,, tích lũy thông tin di truyền
b. đột biến, tự nhân đôi, chọn lọc tự nhiên, tự điều hòa
c. giao phối, tự điều hòa, chọn lọc tự nhiên, cách li
d. đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, cách li ? ?X

2. Quá trình chủ yếu nào đóng vai trò tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa ?
a. đột biến gen ? ? X
b. đột biến NST
c. giao phối
d. biến động di truyền

3. biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu gì đối với tiến hóa
a. sơ cấp
b. thứ cấp ? X
c. trung tính
d. có hại

4. quá trình nào tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa
a. đột biến
b. giao phối ? X
c. chọn lọc tự nhiên
d. cách li

5. Đột biến gen đa phần là lặn và có hại, khi nào đột biến gen lặn và có hại trở thành đột biến gen có lợi
a. gặp tổ hợp gen thích hợp
b. phụ thuộc đặc điểm cấu trúc gen
c. gặp môi trường bên ngoài thuận lợi
d. cả a và c đúng ? ? X

6.Nhiệm vụ của quá trình giao phối
a. phát tán đột biến trong tế bào
b. phát tán đột biến trong cơ thể
c. ?phát tán đột biến trong quần thể ? ? X
d. phát tán đột biến ra ngoài môi trường

7. Quá trình giao phối có chức năng
a. làm tăng tính có hại của đột biến
b. làm giảm tính có hại của đột biến
c. làm trung hòa tính có hại của đột biến ?X
d. góp phần tạo tổ hợp gen không có khả năng thích nghi

8. Chức năng của quá trình giao phối
a. ?phát tán đột biến trong quần thể ? ?
b.trung hòa tính có hại của đột biến ?
c. góp phần tạo tổ hợp gen có tiềm năng thích nghi trước sự thay đổi của ngoại cảnh
d. tất cả đều đúng ? ?X

9. Chọn lọc tự nhiên là gì ?
a. là nhân tố tạo ra nguồn nguyên liệu tiến hóa sơ cấp
b. là nhân tố tạo ra nguồn nguyên liệu tiến hóa thứ cấp
c. là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa, qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu hình của quần thể ? ?
d.là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa, qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần vốn gen của quần thể ? ? ? X

10. Theo M. Kimura, loại đột biến nào khiến chọn lọc tự nhiên không phát huy tác dụng
a. có lợi
b. trung tính ? ? ? X
c. có hại
d. có lợi và có hại

11. Quan điểm về chọn lọc tự nhiên của sinh học hiện đại có gì khác Đac-Uyn
a. Theo Đac-Uyn, chọn loc tự nhiên làm phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể còn sinh học hiện đại là làm phân hóa khả năng sống sót

b.Theo Đac-Uyn, chọn loc tự nhiên làm phân hóa khả năng sống sót của những kiểu gen khác nhau trong quần thể còn sinh học hiện đại là làm phân hóa khả năng sinh sản ? ?X

c.Theo Đac-Uyn, chọn loc tự nhiên không ?làm phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể còn sinh học hiện đại là không ?làm phân hóa khả năng sống sót

d. Theo Đac-Uyn, chọn loc tự nhiên không làm phân hóa khả năng sống sót của những kiểu gen khác nhau trong quần thể còn sinh học hiện đại là ?không làm phân hóa khả năng sinh sản

12. Chọn lọc làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào ?
a. làm thay đổi tần số tương đối của các alen ? X
b. làm thay đổi tần số tương đối của gen trong kiểu gen
c. làm thay đổi tần số đột biếni của các alen
d. làm thay đổi tốc độ đột biến của gen trong kiểu gen
 
1. Hình thành loài mới theo quan niệm của Lamac là :
? ? A. Loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng
? ? B . Loài mới được hình thành bằng sự củng cố các đột biến trung tính không chịu tác động của chọn lọc ?tự nhiên
? ? C. Loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh
? ? D. Loài mới được hình thành qua một quá trình lịch sử lâu dài do sự tích lũy nhiều đột biến

2.Thuyết tiến hóa hiện đậi đã phát triển quan niệm của Darwin về CHỌN LỌC TỰ NHIÊN
? ?A. CLTN không tác động riêng rẽ đối với từng gen mà đối với toàn bộ kiểu gen , không tác động với từng cá thể riêng rẻ mà đối với cả quần thể
? ?B. Làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền biến dị
? ?C.Mặt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể
? ?D.Chọn lọc tự nhiên tác động trên kiểu hình của cá thể qua nhiều thế hệ dẫn đên hệ quả chọn kọc kiểu gien
3.Giữa 2 loài khác nhau có sự cách ly di truyền là do :
? A. Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về hình thái , số lượng , cách phân bố các gen trên NST
? B.Sự không phù hợp giữa nhân và tế bào chất của hợp tử (sau khi thụ tinh )
? C.Sự không tương hợp giửa bộ NST của 2 loài làm ảnh hưởng đền sự liên kết các cặp NST tương đồng trong thời kỳ đầu của giảm phân ? ?
? D.Cả 3 phương án trên
4.Nội dung của chọn lọc tự nhiên gồm hai mặt sonh song : tích lũy và đào thải . Mặt nào là mặt chính
?A . Tích lũy ?B. Đào Thải ? C. Cả hai mặt ? D.Không thể xác định
5. Vai trò của điều kiện địa lý trong việc hình thành loài bằng con đường địa lý là :
?A. Chọn lọc những kiểu gen thích nghi
?B.Làm cho các loài bị cách ly
?C. Quy định hướng chọn lọc cụ thể
?D.Gián tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
?E.Tất cả đều đúng
 
Có một câu hỏi như thế này trong sách của sở GDDT Tp HCM :
Điểm thành công nhất của học thuyết Darwin là :
? ? A ) Giải thích được tính thích nghi của sinh vật
? ? B ) Giải thích được tính đa dạng của sinh vật
? ? C ) Nêu được vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên
? ? D ) Chứng minh được toàn bộ sinh giới đa dạng ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung
?Theo như đáp án trong sách thì chọn là câu D tuy nhiên cô mình lại nói là câu C. Tham khảo thêm nhiều sách khác ví dụ như sách của thầy Trần Đức Lợi ( Giáo viên trường THPH chuyên Lê hồng Phong ) thì đáp án cũng là câu D . Nhưng trong sách bài tập lớp 12 thì lại cho là câu C ( Trần bá Hoành ) . Ngoài ra còn có câu hỏi như sau về di truyền quần thể :
? ?Gen nằm trên NST giới tính X, một quần thể giao phối ban đầu không cân bằng về thành phần kiểu gen thì phải sau bao nhiêu thế hệ mới đạt cân bằng :
? ?A 1
? ?B 2
? ?C 3
? ?D 4
Dáp án chọn cân B . Thực sự ra theo sách Trần Bá Hoành (Học Thuyết Tiến Hóa quyển 2 NXB giáo dục 1980 ) thì đk nghiệm đúng đl Hardy _ Weinberg và gen trên NST thường và ccân bằng qua 1 thế hệ ?:?: ?>< Mong rằng có ai có bài tập hay sách vở viết về di truyền quần thể với gen trên NST giới tính thì post lên giới thiệu . Chân thành cám ơn .
 

Facebook

Top