Phát sinh và phát triển sự sống (5 câu)

Một topic nằm trong loạt topic về luyện thi DH. Trong mục này thảo luận tất tần tật các vấn đề liên quan đến Sự phát sinh sự sống (3 câu)
Sự phát triển của sinh vật (2 câu)


Thảo luận ngoài luồng xóa không báo trước. Thắc mắc mời sang topic mở trang luyện thi DH trên new.
 
1. Những đại phân tử hữu cơ nào là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống ?
a. Axitdeoxyribonucleic và protein.
b. Axitribonucleic và protein.
c. ?Axitdeoxyribonucleic, mARN và protein.
d. Axitnucleic và protein. ? ? ? ? ?X

2.Trật tự nào là đúng theo tiến hóa:
a. Tiến hóa hóa học---->tiến hóa sinh học---->tiến hóa tiền sinh học.
b. Tiến hóa tiền sinh học---->tiến hóa sinh học---->tiến hóa hóa học.
c. ? Tiến hóa hóa học---->tiến hóa tiền sinh học---->tiến hóa sinh học. X
d. ? Tiến hóa tiền sinh học---->tiến hóa hóa học---->tiến hóa sinh học.

3. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ theo các quy luật hóa học gọi là tiến hóa hóa học. Quá trình đó diễn ra theo trật tự như thế nào ?
a. Phân tử đơn giản---->đại phân tử---->hệ đại phân tử---->phân tử phức tạp.
b. Phân tử đơn giản---->phân tử phức tạp---->đại phân tử---->hệ đại phân tử. X
c. Hệ đại phân tử---->đại phân tử---->phân tử phức tạp---->phân tử đơn giản.
d.Phân tử phức tạp---->hệ đại phân tử---->đại phân tử---->phân tử đơn giản.

4. Quá trình bắt đầu có sự tác dụng của qui luật sinh học gọi là:
a. ?Tiến hóa hóa học.
b. ? Tiến hóa tiền sinh học.
b. ?Tiến hóa sinh học. ?X
c. ? Tiến hóa hậu sinh học.

5. Ngày nay, quá trình tiến hóa nào vẫn tiếp diễn trong quần thể người ?
a. Tiến hóa hóa học.
b. Tiến hóa sinh học.
c. Tiến hóa nhỏ. ? X
d. Tiến hóa lớn.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,715
Messages
71,609
Members
55,905
Latest member
prozhecartwf
Back
Top