What's new

Thắc mắc. Hướng dẫn mình chi tiết nhé

Một tế bào sinh dục cái của một loài có bộ NST 2n=32, trải qua 4 lần phân bào ở vùng sinh sản. Rồi bước vào vùng chín. Tất cả các tế bào sinh dục sinh ra đều giảm phân tạo giao tử. Số giao tử sinh ra và số lượng NST đơn mà môi trg cung cấp là:
A. 64 giao tử, 2048 NST
B. 32 giao tử, 512 NST
C. 16 giao tử, 480 NST
D. 16 giao tử, 992 NST
(y)
 

khoihuynhi8

Member
Một tế bào sinh dục cái của một loài có bộ NST 2n=32, trải qua 4 lần phân bào ở vùng sinh sản. Rồi bước vào vùng chín. Tất cả các tế bào sinh dục sinh ra đều giảm phân tạo giao tử. Số giao tử sinh ra và số lượng NST đơn mà môi trg cung cấp là:
A. 64 giao tử, 2048 NST
B. 32 giao tử, 512 NST
C. 16 giao tử, 480 NST
D. 16 giao tử, 992 NST
(y)

1 tế bào nguyên phân 4 lần tạo ra 2^4 = 16 tế bào con. 16 tế bào này sinh trứng (sinh dục cái) tạo ra 64 tế bào đơn bội (gồm 16 trứng và các thể cực).

Trong 64 tế bào đơn bội có 64 x n NST. Tìm lượn NST môi trường cung cấp thì phải trừ đi 2n NST của tế bào ban đầu = 64 x 16 - 32 = 992. Đáp án D nhé.
 
Ec de qua di. Em ko doc ki de bai cho gtu cai. The la cua ra 64 gtu ma dap an la 16 nen moi thac mac. Du di cung thanks anh nhieu
 

Facebook

Top