What's new

giải giúp em bài tập với

một gen có chiều dài bằng 4080(nu) và có 20% Adenin. Mạch 1 có A+ G = 40% A- G = 6%.
a. Tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn
b. Tính số lượng từng loại ribonu mỗi phân tử mARN được tổng hợp
c. Tính số lượng từng loại ribonu mà môi trường cung cấp trong sao mã
d. Tính số aa trong phân tử Protein hoàn chỉnh được điều khiển tổng hợp từ gen trên

Nhờ các cao thủ hộ em với nhé(y)
 

Similar threads

Facebook

Top