What's new

hỏi lá cây thực vật

:mrgreen: ngoài lá cây thuốc bỏng,thì còn có lá cây loại cây có thể dùng lá cây để trồng như cây thuốc bỏng , vì mình thấy chỉ thấy cây thuốc bỏng thì còn có loại cây nào cũng như cây thuốc bỏng.:)
 

Facebook

Top