What's new

Hoa thức

huuphuoc_vt2006

New member
Một hoa có bộ nhiị gồm " 10 nhị rời đính 2 vòng trên ống tràng" thì hoa thức được viết là A_5+5
Đúng hay sai?:please:
 

Facebook

Top