What's new

Thân rễ

huuphuoc_vt2006

New member
Cho em hỏi về thên rễ:
Nếu thân rễ tăng trưởng bằng chồi ngọn, còn các cành khí sinh phát triển từ chồi bên mọc ở nách lá, thì thân rễ này tăng trường theo kiểu:
A. Xim một ngả
B. Chùm
C. Cỏ một năm
D. Cỏ hai năm:please:
 

Facebook

Top